.......................................................................................................
THEO KINH NIỆM PHẬT BA LA MẬT :
"Nầy Phật tử, danh hiệu Nam-mô A-Mi-Đà Phật có vô lượng vô biên bất khả thuyết ý nghĩa thâm mật vi diệu như thế, dẫu ba đời mười phương chư Phật diễn nói cũng không cùng tận.
Nầy Phật tử, danh hiệu Nam-mô A-Mi-Đà Phật hiển thị vô lượng vô biên cho đến bất-khả-thuyết bất-khả-thuyết công đức thù thắng như vậy. Ta dẫu biến hiện hằng hà sa thân tướng trong vi trần sát quốc độ trải qua muôn ức na-do-tha đại kiếp, để xưng tán thì cũng không cùng tận.
Giả sử đem muôn ức na-do-tha hằng hà sa quốc độ mà nghiền thành vi trần, cứ mỗi mỗi vi trần là một đại kiếp. Dùng khoảng thời gian vô cùng dài lâu ấy, để diễn nói tất cả năng lực bất tư nghị của danh hiệu Nam-mô A-Mi-Đà phật, thì cũng không thể nào diễn nói cho đầy đủ hết được
"
.......................................................................................................

Hình Ảnh Nổi Bật

.......................................................................................................
.......................................................................................................

Bát-nhã-ba-la-mật-đa tâm kinh (Tieng Phan) :( Cập nhật : Ngày 19 Th7, 2012 )

Bát-nhã-ba-la-mật-đa tâm kinh ( Tieng Phan)
Prajna Paramita Hrdaya Sutram (Sanskrit)
Bồ Tát Quán Tự Tại, Khi quán chiếu thâm sâu
Bát Nhã Ba La Mật, Tức diệu pháp trí độ
Bỗng soi thấy năm uẩn, Đều không có tự tánh
Thực chứng điều ấy xong, Ngài vượt thoát tất cả
Mọi khổ đau ách nạn.
Nghe đây Xá Lợi Tử:
Sắc chẳng khác gì không, Không chẳng khác gì sắc
Sắc chính thực là không, Không chính thực là sắc
Còn lại bốn uẩn kia, Cũng đều như vậy cả.
Xá Lợi Tử nghe đây:
Thể mọi pháp đều không, Không sinh cũng không diệt
Không nhơ cũng không such, Không thêm cũng không bớt
Cho nên trong tánh không, Không có sắc, thọ, tưởng
Cũng không có hành thức, Không có nhãn, nhĩ, tỷ
Thiệt, thân, ý, sáu can, Không có sắc, thanh, hương
Vị, xúc, pháp, sáu trần, Không có mười tám giới
Từ nhãn đến ý thức, Không hề có vô minh
Không có hết vô minh, Cho đến không lão tử
Cũng không hết lão tử, Không khổ tập diệt đạo
Không trí cũng không đắc.
Vì không có sở đắc, Nên khi vị Bồ Tát
Nương diệu pháp Trí Độ, Bát Nhã Ba La Mật
Thì tâm không chướng ngại, Vì tâm không chướng ngại
Nên không có sợ hãi, Xa lìa mọi mộng tưởng
Xa lìa mọi điên đảo, Đạt niết bàn tuyệt đối.
Chư Bụt trong ba đời, Y diệu pháp Trí Độ
Bát Nhã Ba La Mật, Nên đắc vô thượng giác
Vậy nên phải biết rằng, Bát Nhã Ba La Mật
Là linh chú đại thần, Là linh chú đại minh
Là linh chú vô thượng, Là linh chú tuyệt đỉnh
Là chân lý bất vọng, Có năng lực tiêu trừ
Tất cả mọi khổ nạn, Cho nên tôi muốn thuyết
Câu thần chú trí độ, Bát Nhã Ba La Mật
Nói xong đức Bồ Tát
Liền đọc thần chú rằng:
Ga-tê ga-tê pa-ra-ga-tê pa-ra-săn-ga-tê bô-dhi sva-ha
( 3 lần )

Bát-nhã-ba-la-mật-đa tâm kinh ( Tieng Phan)Prajna Paramita Hrdaya Sutram (Sanskrit)
Bồ Tát Quán Tự Tại, Khi quán chiếu thâm sâuBát Nhã Ba La Mật, Tức diệu pháp trí độBỗng soi thấy năm uẩn, Đều không có tự tánhThực chứng điều ấy xong, Ngài vượt thoát tất cảMọi khổ đau ách nạn.
Nghe đây Xá Lợi Tử: Sắc chẳng khác gì không, Không chẳng khác gì sắcSắc chính thực là không, Không chính thực là sắcCòn lại bốn uẩn kia, Cũng đều như vậy cả.
Xá Lợi Tử nghe đây: Thể mọi pháp đều không, Không sinh cũng không diệtKhông nhơ cũng không such, Không thêm cũng không bớtCho nên trong tánh không, Không có sắc, thọ, tưởngCũng không có hành thức, Không có nhãn, nhĩ, tỷThiệt, thân, ý, sáu can, Không có sắc, thanh, hương Vị, xúc, pháp, sáu trần, Không có mười tám giới Từ nhãn đến ý thức, Không hề có vô minhKhông có hết vô minh, Cho đến không lão tử Cũng không hết lão tử, Không khổ tập diệt đạo Không trí cũng không đắc.
Vì không có sở đắc, Nên khi vị Bồ TátNương diệu pháp Trí Độ, Bát Nhã Ba La MậtThì tâm không chướng ngại, Vì tâm không chướng ngạiNên không có sợ hãi, Xa lìa mọi mộng tưởng Xa lìa mọi điên đảo, Đạt niết bàn tuyệt đối.
Chư Bụt trong ba đời, Y diệu pháp Trí ĐộBát Nhã Ba La Mật, Nên đắc vô thượng giácVậy nên phải biết rằng, Bát Nhã Ba La MậtLà linh chú đại thần, Là linh chú đại minhLà linh chú vô thượng, Là linh chú tuyệt đỉnhLà chân lý bất vọng, Có năng lực tiêu trừTất cả mọi khổ nạn, Cho nên tôi muốn thuyếtCâu thần chú trí độ, Bát Nhã Ba La MậtNói xong đức Bồ TátLiền đọc thần chú rằng:
Ga-tê ga-tê pa-ra-ga-tê pa-ra-săn-ga-tê bô-dhi sva-ha( 3 lần )